Khảo sát khách hàng

Đây là khảo sát để ghi nhận phản hồi của khách hàng về dịch vụ tại Samcenter. Mỗi ý kiến của quý khách đều vô cùng giá trị với sự phát triển của Samcenter trong tương lai. Tất cả thông tin đều được bảo mật và gửi trực tiếp cho Ban kiểm soát của Samcenter.

Feedback về Dịch Vụ

Góp ý về dịch vụ của chúng tôi